• آذین لوله
  • ۱. ما وظيفه خود مي دانيم ضمن حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي در ارتباط با ارباب رجوع، براي انجام خدمت و جلب رضايت ارباب رجوع از هيچ كوششي دريغ نكرده و با آنان با خوش رويي و احترام رفتار خواهيم نمود.
    ۲. ما وظيفه خود مي دانيم كه ضمن راهنمايي ارباب رجوع، اطلاعات لازم و مجاز را بطور كامل در اختيار آنان قرار داده و از سرگرداني آنها جلوگيري نمائيم.
    ۳. ما دسترسي برابر به خدمات را با رعايت عدالت و انصاف، بدون توجه به وضعيت اقتصادي، جنس، سن، نژاد، مذهب،خويشاوندي و… حق همه مشتريان و همكاران مي دانيم.
    ۴. به نظر ما توسعه يافته ترين كاركنان و سازمانها، انتقادپذيرترين آنان هستند، لذا همواره خواهيم كوشيد تا به صحبتها و خواسته هاي مراجعين به دقت گوش فرا داده و در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش را صورت دهيم.
    ۵. ما متعهد مي شويم با داشتن صداقت در رفتار و گفتار و رعايت سلسله مراتب اداري و ايجاد روابط مناسب با همكاران به شان، منزلت، جايگاه ارج نهيم.